โปรแกรมบอล โปรแกรมโต๊ะบอล เงือนไขการใช้บริการ 99บอลสเต็ป
 1. ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา สัญญาการใช้บริการจะมีสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มสมัครและยืนยันการใช้โปรแกรม โดยครบ 1 ปี แล้วจะต้องต่อสัญญาใหม่
 2. ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ทางทีมงานจะคอยสนับสนุน แก้ไขปัญหา ต่างที่เกิดขึ้นให้เป็นอย่างดี
 3. การชำระค่าบริการของทุกเดือนทางบริษัทกำหนดให้จ่ายได้ภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน และต้องแจ้งการชำระเงินทุกครั้งให้ทางบริษัททราบ
 4. ลูกที่ติดปัญหาเรื่องการจ่ายชำระต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
 5. ลูกค้าไดที่ไม่มีการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว จนกว่าจะมีการชำระค่าบริการ
 6. ลูกค้าท่านใดต้องการยกเลิกการใช้บริการ โดยที่ใช้บริการไม่ครบกำหนดสัญญา ทางบริษัทจะจ่ายคืนเฉพาะค่าบริการรายปีครึ่งหนึ่งของสัดส่วนระยะเวลาการใช้งาน
 7. ลูกค้า 1 รายสามารถที่จะให้ทางบริษัทจดโดเมนเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าใช้งานได้ไม่เกิน 3 โดนเมนต่อหนึ่งบัญชีของสมาชิก ถ้ามากกว่า 3 โดเมน ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มจากส่วนต่าง
 8. ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯของเราจะเป็นผู้รับทราบและเก็บข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
 9. ข้อมูลทุกอย่างของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ
 10. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 11. เงื่อนไขแต่ละข้อสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของทางบริษัท